Tot el que podem fer per tu

 1. Treballs d’edificació, rehabilitació i urbanització.
  1. Treballs d’edificació d’obra nova o rehabilitació.
          - Projecte Tècnic, Direcció de l’obra, Direcció d’execució de l’obra
          - Documentació tècnica i direcció d’obres menors
  2. Treballs d’enderroc (desconstrucció d’edificacions)
           - Redacció del projecte
           - Direcció facultativa de les obres de desconstrucció
  3. Estudi de gestió de residus de construcció i demolició.
  4. Treballs de decoració.
  5. Projecte parcial de càlcul d’estructure.s
  6. Treballs de conservació i manteniment d’edificis i monuments existents.
  7. Treballs per a l’autorització d’activitats amb incidència ambiental.
  8. Redacció del pla d'emergència
  9. Projecte d'instal·lació de grua.
  10. Treballs per a la instal·lació de la bastida: Pla de muntatge.
  11. Treballs per a construccions efímeres.
  12. Llibre de l'edifici.
  13. Treballs d’urbanització
           - Projectes d’obres d’urbanització
           - Direcció facultativa de les obres
  14. Treballs de parcel·lacions
           - Redacció de la documentació de la parcel·lació
           - Replanteig
  15. Treballs de reparcel·lacions
  16. Treballs d’eficiència energètica.
           - Projecte Tècnic, Direcció de l’obra, Direcció d’execució de l’obra
           - Documentació tècnica i direcció d’obres menors
 2. Treballs de seguretat i salut.
  1. Estudi de seguretat i salut.
  2. Estudi bàsic de seguretat i salut.
  3. Coordinació de la seguretat en la fase de projecte.
  4. Coordinació de la seguretat en la fase d’execució de l’obra.
 3. Gestió del projecte i del procés constructiu
  1. Gestió del projecte (project management)
           - Gestió del projecte
           - Plantejament del projecte
           - Auditoria del projecte
           - Control econòmic de l’obra
           - Petició i comparació d’ofertes i contractació d'oficis
  2. Gestió de la construcció (construction management)
 4. Altres treballs
  1. Aixecaments planimètrics.
           - Amidament de terrenys
           - Amidament de solars - Amidament d’edificis
  2. Amidaments i valoració d’obra executada
  3. Amidaments i pressupostos d’obra d’edificació sobre plànol.
  4. Amidaments i pressupostos d’obra d’urbanització sobre plànol.
  5. Memòria valorada.
  6. Partions i replanteigs en terrenys, solars i edificis.
           - Partió de terrenys, solars i edificis.
           - Replanteig de terrenys, solars i edificis
  7. Reconeixements, consultes, examen de documents i diligències
           - Reconeixement de terrenys i construccions
           - Consultes
           - Examen de documents, títols, plànols, etc.
           - Diligències.
  8. Informes, dictàmens i certificats.
  9. Treballs de diagnosi prèvia a l’execució d’obres de reforç i consolidació.
  10. Inspecció tècnica de l’edifici (ITE).
  11. Treballs de prediagnosi de l’estat de les façanes i als altres elements exteriors.
  12. . Actuacions pericials o arbitrals.
           - Informes i peritatges judicials.
           - Arbitratges.
  13. Certificats d’habitabilitat d’habitatges usats (cèdules de segona ocupació).
  14. Valoració d’un terreny, edifici o solar.
  15. Inspecció i comprovació de les instal·lacions.
  16. Treballs tècnics en la fabricació de materials per a la construcció.
  17. Certificats energètics d’edificis existents o en projecte.
 5. Tramitacions administratives.
  1. Tramitació d’expedients d’habitatges de protecció oficial (HPO).
           - Qualificació provisional.
           - Qualificació definitiva.
  2. Tramitació de llicència d'obres.
  3. Tramitació de comptadors provisionals d’obra.
  4. Tramitació de l'alta de l’IBI.
  5. Tramitació de la llicència de 1a ocupació.
  6. Tramitació de comptadors comunitaris.
  7. Tramitació de la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació.
  8. Tramitació de la cèdula d'habitabilitat d’habitatge usat.
  9. Altres tràmits davant de l’Administració.
Abrir chat
1
Et podem ajudar?
Hola!
Et podem ajudar amb alguna qüestió que tinguis?
Ves al contingut