Vull rehabilitar el meu habitatge. Part 4 

A QUINES AJUDES DELS FONS NEXT GENERATION PUC ACOLLIR-ME?

En un article anterior, ja vaig parlar i analitzar els diferents punts que com a propietaris-promotors, cal que tinguem presents un cop hem pressa la decisió de voler rehabilitar el nostre habitatge.

I un dels punts que primer tenim que resoldre es com podem finançar totes tot els cost de la nostra obra. Les línies per obtenir recursos econòmics son diverses (recursos propis, crèdits hipotecaris, ajudes i subvencions de les diferents administracions, etc.) i cal saber com podem aconseguir-los.

La Unió Europea, te la ferma voluntat de que a l’any 2050, Europa sigui una zona neutra d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (CO2, nitrògens, halògens, metà, etc) i tots som conscients que els edificis europeus son els responsables de quasi el 40 % de les emissions de CO2 que s’emeten al nostre continent. Cal recordar que quasi el 50 % dels nostres edificis es anterior a l`any 1980, any en que va sortir la primera normativa de l’edificació on es parlava d’aïllaments tèrmics.

Per aquet motiu, amb la finalitat d’incentivar i potenciar la rehabilitació energètica del nostre envellit parc immobiliari, des de la Comunitat Europea s’han articulat els Fons Next Generation des d’on, entre altres àrees, s’articulen multitud de línies d’ajudes destinades a millorar l’eficiència energètica dels nostres habitatges. 

Línies d’ajuda,
destacades 

Dins d’aquestes línies d’ajuda, actualment podem destacar les següents :

 1. Real Decret 477/21, de 29 de juny, pel qual s’aproven les ajudes per l’autoconsum i el emmagatzematge amb fons renovables, així com la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial
 2. Real Decret 853/21 d’ajudes en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social de el pla de recuperació, transformació i resiliència.
 3. Real Decret 691/21, programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis en repte demogràfic (Programa PREE 5000).
 4. Real Decret Legislatiu 19/2021, de mesures per a impulsar la rehabilitació residencial.

En articles anteriors us vaig parlar del Real Decret 477/21, de 29 de juny, pel qual s’aproven les ajudes per l’autoconsum i el emmagatzematge amb fons renovables, així com la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial i del Real Decret 853/21 d’ajudes en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social de el pla de recuperació, transformació i resiliència, on entre altres aspectes vam parlar dels requisits necessaris per poder acollir-nos i de les quanties econòmiques a les que podíem optar.

Però avui us vull parlar del Real Decret 691/21, programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis en repte demogràfic.

L’objecte d’aquest decret és regular les ajudes als edificis residencials, tant unifamiliars com plurifamiliars, administratiu, cultural, sanitari, etc.

Les sol·licituds de subvenció es poden formular fins a finals de 2023 i a Catalunya, la finalitat es subvencionar obres que millorin els següents aspectes:

 • Les característiques energètiques de l’evolvent de l’edifici (cobertes, terres i tant la part massissa de les façanes com les seves obertures) .
 • Els equips tèrmics de l’edifici, tant en climatització com en producció d’ACS, amb la finalitat d’incorporar l’ús d’energies renovables en la producció de fred-calor i aigua calenta sanitària. 
Real Decret 691/21,
Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis en repte demogràfic

L’objectiu d’aquesta subvenció es que l’edifici redueixi com a mínim un 30 % el consum d’energia primària no renovable i que es millori en una lletra les emissions de CO2.

Cal esmentar que no son subvencionables les obres d’ampliació, canvis d’us o d’obra nova i que les obres s’han d’iniciar un cop realitzada la sol·licitud, ja que cal fomentar l’efecte d’incentivar la rehabilitació energètica dels edificis.

Un aspecte important a tenir present, es que cal valoritzar com a mínim el 70 % del pes dels residus generats a l’obra i que si a l’àrea d’actuació tenim amiant, cal retirar-lo seguin les pautes indicades per l’administració, ja que es tracta d’un residu perillós.

Vull remarcar la importància de complir amb el condicionat de reutilitzar o valoritzar com a mínim el 70 % del residu generat a l’obra, ja que aquest concepte de valoritzar o reutilitzar els residus que generem, no el tenim molt interioritzat quan fem obres. I Reitero la importància de complir-lo, ja que por ser motiu que denegació de la subvenció.

El conceptes subvencionables son tots els vinculats amb el procés de la rehabilitació energètica de l’edifici, i entre els que podem destacar :

 • Projectes i documentació tècnica
 • Certificats energètics
 • Cost de la gestió i tramitació de les ajudes
 • Cost de les obres vinculades a la millora energètica de l’envolupant i de la millora dels equips tèrmics de l’edifici.
 • Informe de l’auditor (per a imports de subvenció superior a 50.000 €)
 • IVA, si no es recuperable

Cal dir que no es subvencionable l’import de la llicencia d’obra, taxes, impostos i tampoc l’IVA, quan es deduïble.

L’import de la subvenció depèn de multitud de factors i es calcula segons la taula següent:

Tipologia 1

Millora l'eficiència energètica de la envolupant tèrmica

(Ajuda base 50%)
Ús de
l'edifici
%addicional:
criteri social
%addicional: eficència energètica %addicional:
actuació integrada
Qualificació
final A
Qualificació
final B
Increment de
2 o més lletres
Habitatge 15% 15% 10% 5% 25%
Resta d'usos 0% 15% 10% 5% 25%

Subtipologia 2 .1

Substitució d'energia convencional per energia solar tèrmica

(Ajuda base 40%)
Ús de
l'edifici
%addicional:
criteri social
%addicional: eficència energètica %addicional:
actuació integrada
Qualificació
final A
Qualificació
final B
Increment de
2 o més lletres
Habitatge 10% 10% 5% 0% 20%
Resta d'usos 0% 10% 5% 0% 20%

Subtipologia 2 .2

Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica

(Ajuda base 40%)
Ús de
l'edifici
%addicional:
criteri social
%addicional: eficència energètica %addicional:
actuació integrada
Qualificació
final A
Qualificació
final B
Increment de
2 o més lletres
Habitatge 10% 0% 0% 0% 20%
Resta d'usos 0% 10% 5% 0% 20%

Subtipologia 2 .3

Substitució d'energia convencional per biomasa

(Ajuda base 40%)
Ús de
l'edifici
%addicional:
criteri social
%addicional: eficència energètica %addicional:
actuació integrada
Qualificació
final A
Qualificació
final B
Increment de
2 o més lletres
Habitatge 10% 0% 0% 0% 15%
Resta d'usos 0% 10% 5% 0% 15%

Subtipologia 2 .4

Millora en subsistemes de generació no inclosos en els apartats 2.1 i 2.3 (aerotèrmia, recuperador)

(Ajuda base 40%)
Ús de
l'edifici
%addicional:
criteri social
%addicional: eficència energètica %addicional:
actuació integrada
Qualificació
final A
Qualificació
final B
Increment de
2 o més lletres
Habitatge 0% 10% 5% 0% 5%
Resta d'usos 0% 10% 5% 0% 5%

Subtipologia 2 .5

Millora subsistemes de distribució, regulació i emissió

(Ajuda base 40%)
Ús de
l'edifici
%addicional:
criteri social
%addicional: eficència energètica %addicional:
actuació integrada
Qualificació
final A
Qualificació
final B
Increment de
2 o més lletres
Habitatge 0% 10% 5% 0% 5%
Resta d'usos 0% 10% 5% 0% 5%
Abrir chat
1
Et podem ajudar?
Hola!
Et podem ajudar amb alguna qüestió que tinguis?
Skip to content