Categories
Notícies

Bases reguladores de subvencions.

Bases reguladores de subvencions per rehabilitar edificis de tipologia residencial (RESOLUCIÓ TES/1395/2020, de 15 de juny)

S’han publicat les bases de les ajudes que aniran dirigides a edificis d’habitatges (plurifamiliars, unifamiliars aïllats o agrupats en filera), on es contemplen dues línies d’ajudes:
  • Línia 1: Foment de la millora de l’eficiència energètica i de la sostenibilitat.
  • Línia 2: Foment de la conservació i millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.
El ventall de les ajudes és ampli i cal complir una sèrie de requisits que cal analitzar. També cal dir que l’import de la subvenció té un topall màxim que cal tenir present. Us adjunto còpia de la resolució on podeu trobar tota la informació.
Categories
Notícies

El Risc de les piscines desmuntables.

El risc de les piscines desmuntables

Abans d’instal·lar una piscina desmuntable o portàtil, cal revisar diferents aspectes del nostre edifici. Que l’estructura pugui aguantar el sobrepès de l’aigua o que els desguassos puguin absorbir l’aigua en cas de fuita sobtada, són aspectes que cal tenir presents.

Aquest any gaudirem d’un estiu diferent, la pandèmia condicionarà les activitats del nostre dia a dia. 

Per aquest motiu, són moltes les famílies que han optat per utilitzar piscines desmuntables que instal·laran en els terrats o patis dels seus habitatges. Però abans, cal revisar diferents aspectes per a poder assegurar que aquesta instal·lació no lesionarà o deteriorarà el nostre edifici i que no s’ocasionaran molèsties als edificis o habitatges veïns.

Els edificis d’habitatges es construeix per suportar sobrecàrregues d’ús que aproximadament oscil·len sobre uns 200 kg/m2. En general, mai es preveu suportar el pes d’una piscina, encara que sigui de dimensions reduïdes.

Una piscina de 60 cm d’alçada arriba als 600 kg/m2. Si afegim el pes dels usuaris, rondaríem una càrrega total d’uns 750 kg/m2. Com es pot observar, les càrregues que s’obtenen superen amb escreix els valors habitualment adoptats.

Per aquest motiu, és molt important verificar que l’estructura de l’edifici pot suportar aquestes sobrecàrregues a les quals estirà sotmesa, i com és lògic, això estira molt condicionat pel tipus d’estructura de l’edifici, el seu estat de manteniment i la seva antiguitat.

Cal recordar que si l’estructura no és adequada, podem tenir patologies que van des d’un trencament de paviments per una deformació del sostre excessiva, humitats o inclús podem arribar al cas extrem, del col·lapse de sostres i elements estructurals.

 

Un altre tema tenir present, és si la xarxa d’evacuació d’aigües o de sanejament, està preparada per una avinguda abundant i sobtada d’aigua en cas de trencament de la piscina. Cal ser conscient que podíem tenir problemes d’inundacions dels interiors dels habitatges si la xarxa d’evacuació no és suficient per poder evacuar correctament tota l’aigua de la piscina.

Resumint i com a criteri general, si l’estructura no està calculada o reforçada amb aquesta finalitat, estructuralment es desaconsella la instal·lació de piscines sobre elements no preparats.
Per aquest motiu, car ser previsors, i realitzar els treballs de reforç necessaris per a garantir l’estabilitat d’aquests elements, i sempre realitzant els tràmits administratius necessaris i sota la supervisió d’un tècnic qualificat que pugui certificar la resistència de l’estructura.

Categories
Notícies

Dia Internacional contra el canvi climàtic

Dia Internacional contra el canvi climàtic

Els nostres edificis, produeixen el 35 % de les emissions de CO2 que provoquen l’escalfament global del nostre planeta.

Per reduir les emissions de CO2, cal canviar la forma de dissenyar, construir, utilitzar i mantenir els nostres habitatges, sols així, frenarem el canvi climàtic.

Cal que els edificis siguin més sostenibles, més energèticament eficients utilitzant energies renovables produïdes al mateix edifici i, sobre tot, més saludables.

 

Sols així podrem aconseguir els objectius de la Unió Europea de descarbonatació de l’agenda 2050 i aconseguir entorns més sans i eficients on viure.

Frenar el canvi climàtic està a les nostres mans. Cal pensar en les generacions futures. 

Categories
Notícies

Està preparat el nostre edifici per a les inclemències de l’hivern?

Està preparat el nostre edifici per a les inclemències de l’hivern?

La pluja, el vent i sobre tot, la neu, afecten a l’estat del nostre edifici.

S’acaba l’estiu i entrem en l’època de l’any on predomina el fred, les pluges i els forts vents, i en casos extrems, les fortes nevades que molts cops deixen gruixos força considerables.

Tant a la tardor com a l’hivern, pren molta importància l’estat de conservació del nostre edifici, i especialment, en aquells immobles que no s’ocupen durant gran part de l’any i no podem observar si han aparegut patologies o deficiències que lesionin alguna de les parts del nostre edifici.

Per tot això, i sobre tot en els casos dels edificis amb més de 50 anys d’antiguitat, pren molta importància realitzar una inspecció sobre els principals elements estructurals de l’edifici (pilars, jàsseres, biguetes, ets…) i poder garantir que el seu estat és apte per a suportar les càrregues o accions a les que estarà exposat.

Un altre element que cal vigilar, és l’estat que presenten la coberta principal de l’edifici o els terrats i les seves xarxes d’evacuació. Molts cops, les filtracions d’aigua procedents de les pluges (goteres), al llarg dels anys, són la causa de lesions estructurals molt costoses de reparar i per aquest motiu pren molta importància actuar amb celeritat sobre les possibles deficiències que presentin aquestes parts de l’edifici.

Cal recordar, que en el cas de no tenir un edifici preparat per a suportar les inclemències de l’hivern (principalment increment de càrregues per pluges o nevades), l’immoble pot tenir un col·lapse total o parcial, amb les possibles conseqüències i afectacions sobre la via pública i edificis veïns, tant econòmiques com personals. Malauradament, és habitual que al mitjans de comunicació apareguin noticies sobre col·lapses d’immobles en èpoques de pluja o neu, amb totes les conseqüències que es generen, tant econòmiques com personals.

Resumint, “val més prevenir que curar” i sempre és molt aconsellable realitzar una inspecció del nostre edifici amb la finalitat de prevenir danys o patologies.

També cal recordar l’obligatorietat que marca la vigent normativa, que fa referencia a les inspeccions ITE, però això serà objecte d’un altre article.

Esta a les nostres mans, o prevenim, o curem.
Categories
Notícies

Edificis passius

Edificis passius

La funció principal dels nostres edificis és protegir-nos davant dels canvis climàtics. Per aquest motiu, els nostres avantpassats tenien molt clara l’estreta relació que existeix entre el clima i l’edifici.

Actualment, les tendències arquitectòniques, estan recuperant estratègies que donen resposta a aquesta relació amb l’únic objectiu de trobar un millor confort consumint poca energia. Dissenys adaptats al clima i als recursos que ofereix l’entorn són claus per obtenir edificis que poca demanda energètica.

Les solucions constructives depenen, principalment, dels següents factors:
  • Condicions físiques del solar.
  • Estudi de les condicions climàtiques de la zona i el microclima de l’entorn on s’ubica l’edifici.
  • Correcte emplaçament de l’edifici i un disseny que optimitzi les condicions favorables de l’entorn i minimitzi les condicions desfavorables.
Les condicions de confort varien al llarg de l’any i estan condicionades per diferents paràmetres que caldrà tenir presents i controlar. I aquí és on entren en joc les diferents estratègies que cal adoptar segons per a obtenir edificis de baix consum energètic o edificis passius.

Els passos a seguir són tres:

  1. – Reduir la demanda d’energia, amb dissenys constructius amb criteris passius.
  2. – Utilitzar sistemes actius amb alts rendiments (ACS, calefacció, climatització, etc.).
  3. – Generar energia amb fons renovables (solar tèrmica, fotovoltaica, aerotèrmica, geotèrmia, etc.).

Aconseguir edificis passius amb un consum energètic quasi nul és possible.

Abrir chat
1
Et podem ajudar?
Hola!
Et podem ajudar amb alguna qüestió que tinguis?
Skip to content