Categories
Notícies next generation

Seguretat i manteniment d’edificis

Seguretat i manteniment d’edificis

La importància de la conservació dels edificis i els ajuts de la Unió Europea per rehabilitar-los

Ayudas Next Generatioun de la Unión Europea

A moltes ciutats, els edificis són una part fonamental del paisatge urbà que presenten. Des d’edificis plurifamiliars, d’apartaments fins a cases adossades o habitatges aïllats, son moltes les possibles tipologies d’edificis que ens podem trobar en les quals s’ubiquen les llars per als seus residents.Tot i això, la majoria de les persones no pensen en la importància de mantenir aquests edificis d’habitatges en bones condicions dons estem en una societat que la cultura del manteniment no la tenim molt present quan parlem del nostre habitatge. En aquest post, parlarem sobre la importància de la conservació i millora dels edificis i dels ajuts de la Unió Europea per rehabilitar-los.

Conservació dels edificis d’habitatges

Mantenir els edificis en bon estat és essencial per garantir la seguretat i el benestar dels residents. Si no es mantenen adequadament, aquests edificis poden representar un perill per a la seguretat pública i el medi ambient.

Les parets i els sostres esquerdats o les cobertes deteriorades poden permetre l’entrada d’aigua i humitat, cosa que pot provocar floridura i deteriorar l’estructura de l’edifici. A més, si les instal·lacions elèctriques o d’aigua estan obsoletes o danyades, poden causar riscos greus per als residents. 

Revisions pertinents sobre l'edifici per conservar-lo

Una manera important de mantenir els edificis d’habitatges en bon estat és fer revisions periòdiques per detectar qualsevol problema que pugui sorgir. Detectar i reparar les patologies a temps, poden ajudar a prevenir danys més grans i costoses reparacions en el futur.

Alguns dels punts de l’edifici que cal revisar son els següents :

 • Verificar l’estat de l’estructura de l’edifici.
 • Revisar el correcte funcionament de les instal·lacions elèctriques, d’aigua potable i d’evacuació d’aigües brutes.
 • Inspeccionar la teulada i les parets a la recerca de fissures, humitats o danys estructurals.
 • Revisar la façana i les fusteries (finestres, portes, balconeres) a la recerca de signes de desgast i trencaments.

Ajudes per a la conservació d’edificis

Afortunadament, hi ha ajudes i subvencions disponibles per a les comunitats de veïns que vulguin rehabilitar els seus edificis d’habitatges.

La Unió Europea ofereix diversos programes i ajuts econòmics per a la rehabilitació d’edificis a tot Europa. Aquests programes estan destinats a ajudar els residents a millorar l’eficiència energètica de casa seva, reduir els costos energètics i millorar la qualitat de vida dels residents.Alguns exemples de programes d’ajuda i subvencions que ofereix la Unió Europea són el Pla Estatal d’Habitatge o el Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.El Pla Estatal d’Habitatge té com a objectiu fomentar el lloguer i la rehabilitació d’habitatges a Espanya. Aquest programa inclou ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges, com ara la millora de l’eficiència energètica, la renovació de la façana o la rehabilitació d’instal·lacions d’accés.D’altra banda, el Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és una ajuda financera per millorar la competitivitat de les regions i reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. Aquest programa, ofereix ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges, així com per a la millora de l’eficiència energètica i la incorporació d’energies renovables en edificis.A més a més, és important esmentar que moltes ciutats i governs locals també ofereixen ajuts i subvencions per a la rehabilitació d’edificis. Aquests ajuts poden variar segons la localitat o comunitat autònoma, i és crucial per a les comunitats de veïns, que s’informin sobre les diferents opcions disponibles per als vostres habitatges.En resum, la conservació dels edificis d’habitatges és fonamental per garantir la seguretat i el benestar dels residents, i la Unió Europea ofereix una sèrie de programes i ajuts per a la rehabilitació energètica d’edificis que poden ajudar les comunitats de veïns a millorar l’eficiència energètica de casa i reduir els costos energètics.

La cultura del manteniment cal potenciar-la. Cal fer revisions periòdiques a l’edifici i aprofitar aquests ajuts i subvencions, amb la finalitat de que les comunitats de veïns puguin mantenir els seus edificis en bon estat i assegurar-se que les llars siguin segures i confortables per viure. 

Categories
Notícies next generation

Vull rehabilitar el meu habitatge. Part 5 

Vull rehabilitar el meu habitatge. Part 5 

A QUINES AJUDES DELS FONS NEXT GENERATION PUC ACOLLIR-ME?

En un article anterior,  ja vaig parlar i analitzar els diferents punts que com a propietaris-promotors, cal que tinguem presents un cop hem pressa la decisió de voler rehabilitar el nostre habitatge. 

I un dels punts que primer tenim que resoldre es com podem finançar el cost de la nostra obra.

Les línies per obtenir recursos econòmics son diverses (recursos propis, crèdits hipotecaris, ajudes i subvencions de les diferents administracions, etc.) i cal saber com podem aconseguir-los.

Línies d’ajuda,
destacades 

Actualment, amprades dins els Fons Next Generation, les administracions estan treien moltes línies d’ajuda a la rehabilitació, entre les que podem destacar les següents : 

 1. Real Decret 477/21, de 29 de juny, pel qual s’aproven les ajudes per l’autoconsum i el emmagatzematge amb fons renovables, així com la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial
 2. Real Decret 853/21 d’ajudes en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social de el pla de recuperació, transformació i resiliència.
 3. Real Decret 691/21, programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis en repte demogràfic (Programa PREE 5000).
 4. Real Decret Legislatiu 19/2021, de mesures per a impulsar la rehabilitació residencial i posterior modificació, emparada per la Llei 10/2022, de 14 de juny, de mesures urgents per a impulsar l’activitat de rehabilitació d’edificis en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Real Decret Legislatiu 19/2021,
mesures per a impulsar la rehabilitació residencial.  

Avui parlem del Real Decret Legislatiu 19/2021, de mesures per a impulsar la rehabilitació residencial de la qual podem avançar es la norma que regula el tractament fiscal de les subvencions rebudes i quins imports podem deduir de la nostra declaració de renda, gràcies a les inversions realitzades per a rehabilitar energèticament els nostre edifici, i de la posterior modificació inclosa a la Llei 10/2022, de 14 de juny, de mesures urgents per a impulsar l’activitat de rehabilitació d’edificis en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

D’aquests decrets, podem extreure, principalment dos conceptes molt importants :

 1. En la quota integra estatal de la IRPF del beneficiari, per als exercicis 2021 i posteriors, no computen els imports des ajudes rebudes procedents del Real Decret 477/21, de 29 de juny, pel qual s’aproven les ajudes per l’autoconsum i el emmagatzematge amb fons renovables, així com la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, del Real Decret 853/21 d’ajudes en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social de el pla de recuperació, transformació i resiliència i del Real Decret 691/21, programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis en repte demogràfic (Programa PREE 5000).
 2. Podem deduir de la quota integra estatal de la IRPF del beneficiari, , determinades quanties que oscil·laran segons el tipus d’actuació de rehabilitació energètica que realitzem sobre l’habitatge, i les quals s’indiquen tot seguit :
  1. Podrem deduir-nos un 20 % del cost de les obres fetes per a reduir la demanda de calefacció i refrigeració realitzades entre el 6-10-21 fins al 31-12-22 amb un topall de 5000 € si complim els següents extrems :
   • Les obres s’han de realitzar a l’habitatge habitual del contribuent o de qualsevol altra que tingui arrendada o en perspectiva d’arrendar-la amb anterioritat del 31-12-2023.
   • No s’inclouen garatges , trasters, instal·lacions exteriors o piscines, ni les realitzades en àrees afectades per activitats econòmiques, etc.
   • Cal reduir més del 7 % de la suma dels valors de la demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge, segons es pugui constatar al corresponent certificat d’eficiència energètica.
   • El conceptes subvencionables son tots els vinculats amb el procés de la rehabilitació energètica de l’habitatge i sempre que estiguin pagats amb targeta bancaria, transferència o xec bancari (no s’accepta en metàl·lic), i aquests conceptes podem destacar :
    • Projectes i documentació tècnica
    • Direccions d’obra
    • Certificats energètics
    • Cost de les obres i instal·lacions vinculades a la millora energètica de l’envolupant i de la millora dels equips tèrmics de l’habitatge.
    • IVA.
   • Dels conceptes subvencionats, caldrà deduir els imports rebuts en subvencions per aquets conceptes.
   • Aquesta deducció es incompatible respecte a les obres amb la deducció per obres per la millora en el Consum d’Energia Primària No Renovable o amb obres realitzades en el conjunt d’en edificis d’us predominant residencial.
  2. Podrem deduir-nos un 40 % del cost de les obres fetes per a reduir la demanda d’energia primària no renovable realitzades entre el 6-10-21 fins al 31-12-22 amb un topall de 7.500 € si complim els següents extrems :
   • Les obres s’han de realitzar a l’habitatge habitual del contribuent o de qualsevol altra que tingui arrendada o en perspectiva d’arrendar-la amb anterioritat del 31-12-2023.
   • No s’inclouen garatges , trasters, instal·lacions exteriors o piscines, ni les realitzades en àrees afectades per activitats econòmiques, etc.
   • Cal reduir més del 30 % de l’indicador de Consum d’Energia Primària No Renovable o aconseguir una millora de la qualificació energètica de l’habitatge de classe A o B, segons es pugui constatar al corresponent certificat d’eficiència energètica.
   • El conceptes subvencionables son tots els vinculats amb el procés de la rehabilitació energètica de l’habitatge i sempre que estiguin pagats amb targeta bancaria, transferència o xec bancari (no s’accepta en metàl·lic), i aquests conceptes podem destacar :
    • Projectes i documentació tècnica
    • Direccions d’obra
    • Certificats energètics
    • Cost de les obres i instal·lacions vinculades a la millora energètica de l’envolupant i de la millora dels equips tèrmics de l’habitatge
    • IVA.
   • Dels conceptes subvencionats, caldrà deduir els imports rebuts en subvencions per aquets conceptes.
   • Aquesta deducció es incompatible respecte les obres amb la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració o amb obres realitzades en el conjunt d’edificis d’us predominant residencial.
  3. Podrem deduir-nos un 60 % del cost de les obres fetes per a reduir la demanda d’energia primària no renovable realitzades entre el 6-10-21 fins al 31-12-23, repartits entre diversos exercicis fiscals, amb un import de 5.000 € anuals i amb un màxim de 15.000 € si complim els següents extrems :
   • Les obres s’han de realitzar a l’habitatge habitual del contribuent (ubicats en edificis d’us predominants residencial) i places de garatges i trasters adquirits conjuntament
   • No s’inclou la part de l’habitatge afectada per activitats econòmiques, etc.
   • Cal reduir més del 30 % de l’indicador de Consum d’Energia Primària No Renovable o aconseguir una millora de la qualificació energètica de l’habitatge de classe A o B, segons es pugui constatar al corresponent certificat d’eficiència energètica.
   • El conceptes subvencionables son tots els vinculats amb el procés de la rehabilitació energètica de l’habitatge i sempre que estiguin pagats amb targeta bancaria, transferència o xec bancari (no s’accepta en metàl·lic), i aquests conceptes podem destacar :
    • Projectes i documentació tècnica
    • Direccions d’obra
    • Certificats energètics
    • Cost de les obres i instal·lacions vinculades a la millora energètica de l’envolupant i de la millora dels equips tèrmics de l’habitatge
    • IVA.
   • Dels conceptes subvencionats, caldrà deduir els imports rebuts en subvencions per aquets conceptes.
   • Aquesta deducció es incompatible respecte les obres amb la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració o amb obres realitzades en el conjunt d’edificis d’us predominant residencial.

Com a resum, podem afirmar que son molt importants les quantitats de les ajudes establertes per les Administracions en les diferents programes d’ajudes que actualment tenim vigents per a rehabilitar energèticament els nostres habitatges.

Ara es el moment d’actuar.

Categories
Notícies next generation

Vull rehabilitar el meu habitatge. Part 4 

Vull rehabilitar el meu habitatge. Part 4 

A QUINES AJUDES DELS FONS NEXT GENERATION PUC ACOLLIR-ME?

En un article anterior, ja vaig parlar i analitzar els diferents punts que com a propietaris-promotors, cal que tinguem presents un cop hem pressa la decisió de voler rehabilitar el nostre habitatge.

I un dels punts que primer tenim que resoldre es com podem finançar totes tot els cost de la nostra obra. Les línies per obtenir recursos econòmics son diverses (recursos propis, crèdits hipotecaris, ajudes i subvencions de les diferents administracions, etc.) i cal saber com podem aconseguir-los.

La Unió Europea, te la ferma voluntat de que a l’any 2050, Europa sigui una zona neutra d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (CO2, nitrògens, halògens, metà, etc) i tots som conscients que els edificis europeus son els responsables de quasi el 40 % de les emissions de CO2 que s’emeten al nostre continent. Cal recordar que quasi el 50 % dels nostres edificis es anterior a l`any 1980, any en que va sortir la primera normativa de l’edificació on es parlava d’aïllaments tèrmics.

Per aquet motiu, amb la finalitat d’incentivar i potenciar la rehabilitació energètica del nostre envellit parc immobiliari, des de la Comunitat Europea s’han articulat els Fons Next Generation des d’on, entre altres àrees, s’articulen multitud de línies d’ajudes destinades a millorar l’eficiència energètica dels nostres habitatges. 

Línies d’ajuda,
destacades 

Dins d’aquestes línies d’ajuda, actualment podem destacar les següents :

 1. Real Decret 477/21, de 29 de juny, pel qual s’aproven les ajudes per l’autoconsum i el emmagatzematge amb fons renovables, així com la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial
 2. Real Decret 853/21 d’ajudes en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social de el pla de recuperació, transformació i resiliència.
 3. Real Decret 691/21, programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis en repte demogràfic (Programa PREE 5000).
 4. Real Decret Legislatiu 19/2021, de mesures per a impulsar la rehabilitació residencial.

En articles anteriors us vaig parlar del Real Decret 477/21, de 29 de juny, pel qual s’aproven les ajudes per l’autoconsum i el emmagatzematge amb fons renovables, així com la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial i del Real Decret 853/21 d’ajudes en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social de el pla de recuperació, transformació i resiliència, on entre altres aspectes vam parlar dels requisits necessaris per poder acollir-nos i de les quanties econòmiques a les que podíem optar.

Però avui us vull parlar del Real Decret 691/21, programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis en repte demogràfic.

L’objecte d’aquest decret és regular les ajudes als edificis residencials, tant unifamiliars com plurifamiliars, administratiu, cultural, sanitari, etc.

Les sol·licituds de subvenció es poden formular fins a finals de 2023 i a Catalunya, la finalitat es subvencionar obres que millorin els següents aspectes:

 • Les característiques energètiques de l’evolvent de l’edifici (cobertes, terres i tant la part massissa de les façanes com les seves obertures) .
 • Els equips tèrmics de l’edifici, tant en climatització com en producció d’ACS, amb la finalitat d’incorporar l’ús d’energies renovables en la producció de fred-calor i aigua calenta sanitària. 
Real Decret 691/21,
Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis en repte demogràfic

L’objectiu d’aquesta subvenció es que l’edifici redueixi com a mínim un 30 % el consum d’energia primària no renovable i que es millori en una lletra les emissions de CO2.

Cal esmentar que no son subvencionables les obres d’ampliació, canvis d’us o d’obra nova i que les obres s’han d’iniciar un cop realitzada la sol·licitud, ja que cal fomentar l’efecte d’incentivar la rehabilitació energètica dels edificis.

Un aspecte important a tenir present, es que cal valoritzar com a mínim el 70 % del pes dels residus generats a l’obra i que si a l’àrea d’actuació tenim amiant, cal retirar-lo seguin les pautes indicades per l’administració, ja que es tracta d’un residu perillós.

Vull remarcar la importància de complir amb el condicionat de reutilitzar o valoritzar com a mínim el 70 % del residu generat a l’obra, ja que aquest concepte de valoritzar o reutilitzar els residus que generem, no el tenim molt interioritzat quan fem obres. I Reitero la importància de complir-lo, ja que por ser motiu que denegació de la subvenció.

El conceptes subvencionables son tots els vinculats amb el procés de la rehabilitació energètica de l’edifici, i entre els que podem destacar :

 • Projectes i documentació tècnica
 • Certificats energètics
 • Cost de la gestió i tramitació de les ajudes
 • Cost de les obres vinculades a la millora energètica de l’envolupant i de la millora dels equips tèrmics de l’edifici.
 • Informe de l’auditor (per a imports de subvenció superior a 50.000 €)
 • IVA, si no es recuperable

Cal dir que no es subvencionable l’import de la llicencia d’obra, taxes, impostos i tampoc l’IVA, quan es deduïble.

L’import de la subvenció depèn de multitud de factors i es calcula segons la taula següent:

Tipologia 1

Millora l'eficiència energètica de la envolupant tèrmica

(Ajuda base 50%)
Ús de
l'edifici
%addicional:
criteri social
%addicional: eficència energètica %addicional:
actuació integrada
Qualificació
final A
Qualificació
final B
Increment de
2 o més lletres
Habitatge 15% 15% 10% 5% 25%
Resta d'usos 0% 15% 10% 5% 25%

Subtipologia 2 .1

Substitució d'energia convencional per energia solar tèrmica

(Ajuda base 40%)
Ús de
l'edifici
%addicional:
criteri social
%addicional: eficència energètica %addicional:
actuació integrada
Qualificació
final A
Qualificació
final B
Increment de
2 o més lletres
Habitatge 10% 10% 5% 0% 20%
Resta d'usos 0% 10% 5% 0% 20%

Subtipologia 2 .2

Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica

(Ajuda base 40%)
Ús de
l'edifici
%addicional:
criteri social
%addicional: eficència energètica %addicional:
actuació integrada
Qualificació
final A
Qualificació
final B
Increment de
2 o més lletres
Habitatge 10% 0% 0% 0% 20%
Resta d'usos 0% 10% 5% 0% 20%

Subtipologia 2 .3

Substitució d'energia convencional per biomasa

(Ajuda base 40%)
Ús de
l'edifici
%addicional:
criteri social
%addicional: eficència energètica %addicional:
actuació integrada
Qualificació
final A
Qualificació
final B
Increment de
2 o més lletres
Habitatge 10% 0% 0% 0% 15%
Resta d'usos 0% 10% 5% 0% 15%

Subtipologia 2 .4

Millora en subsistemes de generació no inclosos en els apartats 2.1 i 2.3 (aerotèrmia, recuperador)

(Ajuda base 40%)
Ús de
l'edifici
%addicional:
criteri social
%addicional: eficència energètica %addicional:
actuació integrada
Qualificació
final A
Qualificació
final B
Increment de
2 o més lletres
Habitatge 0% 10% 5% 0% 5%
Resta d'usos 0% 10% 5% 0% 5%

Subtipologia 2 .5

Millora subsistemes de distribució, regulació i emissió

(Ajuda base 40%)
Ús de
l'edifici
%addicional:
criteri social
%addicional: eficència energètica %addicional:
actuació integrada
Qualificació
final A
Qualificació
final B
Increment de
2 o més lletres
Habitatge 0% 10% 5% 0% 5%
Resta d'usos 0% 10% 5% 0% 5%
Categories
Notícies next generation

Vull rehabilitar el meu habitatge. Part 3 

Vull rehabilitar el meu habitatge. Part 3 

En un article anterior, ja vaig parlar i analitzar els diferents punts que com a  propietaris/promotors, cal que tinguem presents un cop hem pres la decisió de voler rehabilitar el nostre habitatge.

I com a punt important que cal tenir present quan volem rehabilitar el nostre habitatge, és saber com podem finançar totes les despeses a les quals hem de fer front. Recursos econòmics propis, crèdits hipotecaris, ajudes i subvencions de les diferents administracions, etc., són moltes les opcions a tenir present.

I si ens centrem en les ajudes de les administracions, són moltes les possibilitats que tenim al nostre abast i cal aprofitar-les.

Com podem finançar totes les despeses a les quals hem de fer front. 

Són moltes les opcions a tenir present.

A QUINES AJUDES DELS FONS NEXT GENERATION PUC ACOLLIR-ME?

La Unió Europea te la ferma voluntat que l’any 2050, Europa sigui una zona neutra d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (CO₂, nitrògens, halògens, metà, etc.) i tots som conscients que els edificis europeus són els responsables de quasi el 40% de les emissions de CO₂ que s’emeten al nostre continent. Cal recordar que quasi el 50% dels nostres edificis és anterior a l’any 1980, any en què va sortir la primera normativa de l’edificació on es parlava d’aïllaments tèrmics.

Per aquest motiu, amb la finalitat d’incentivar i potenciar la rehabilitació energètica del nostre envellit parc immobiliari, des de la Comunitat Europea s’han articulat els Fons Next Generation des d’on, entre altres àrees, s’articulen multitud de línies d’ajudes destinades a millorar l’eficiència energètica dels nostres habitatges.

Dins d’aquestes línies d’ajuda, actualment podem destacar les següents:

 1. Real Decret 477/21, de 29 de juny, pel qual s’aproven les ajudes per l’autoconsum i l’emmagatzematge amb fons renovables, així com la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial
 2. Real Decret 853/21 d’ajudes en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del pla de recuperació, transformació i resiliència.
 3. Real Decret 691/21, programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis en repte demogràfic (Programa PREE 5000).
 4. Real Decret legislatiu 19/2021, de mesures per a impulsar la rehabilitació residencial.

Les sol·licituds de subvenció es poden formular fins a finals de 2022

FINS QUAN ES PODEN SOL·LICITAR LES SUBVENCIONS?

Però anem a pams, que tenim molta tela que tallar. 

En un article anterior us vaig parlar del Real Decret 477/21, de 29 de juny, pel qual s’aproven les ajudes per l’autoconsum i l’emmagatzematge amb fons renovables, així com la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, però avui us vull parlar del Real Decret 853/21 d’ajudes en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del pla de recuperació, transformació i resiliència.

L’objecte d’aquest decret és regular les ajudes als edificis residencials en totes les seves modalitats (habitatge unifamiliars, blocs plurifamiliars i habitatges inclosos dins d’edificis plurifamiliars).

Les sol·licituds de subvenció es poden formular fins a finals de 2022 i s’articula en sis programes els quals es diferencien entre ells en funció de l’objectiu de l’ajuda.

El programa 1

Articula ajudes a les actuacions a escala de barri, i la seva finalitat és rehabilitar conjuntament zones públiques (serveis, infraestructures, espais públics, etc.) i edificis d’habitatges. Evidentment, és una línia d’ajudes on l’Administració haurà d’intervenir i liderar les actuacions les quals tindran el seu eix vertebrador en l’eficiència energètica dels habitatges.

El programa 2

Dona suport a les oficines de rehabilitació i es pretén que aquestes oficines siguin òrgans de gestió i validació de tot el tràmit administratiu del procés rehabilitador. Aquesta tasca es preveu que recaigui en els col·legis professionals d’arquitectes, arquitectes tècnics i administradors de finques.  

El programa 3

Articula les ajudes a les actuacions en l’àmbit d’edifici, on la rehabilitació es realitza sobre la totalitat de l’edifici i com a objectius prioritaris de la reducció d’un mínim del 30% del consum d’energia primària no renovable i si, l’habitatge s’ubica en una zona climàtica classificada com a C3 (alçada del municipi respecte al mar entre 100 i 500 m) també cal reduir un 25% de demanda de calefacció i refrigeració.

Existeixen diversos trams de subvenció, però cal remarcar que si la reducció del consum d’energia primària no renovable és superior al 60%, la subvenció pot arribar fins al 80 del total de la inversió (IVA inclòs), amb un topall màxim de 18.800 €, una xifra gens negligible i que anima a executar obres de rehabilitació energètica als nostres habitatges.

El programa 4

Articula les ajudes a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges individuals, on l’actuació, per exemple, es realitza en un sol habitatge que s’ubica dins d’un edifici plurifamiliar. 

En aquest programa, l’habitatge ha de ser la residència habitual del sol·licitant i l’import màxim de la subvenció pot arribar fins al 40% de la inversió (IVA inclòs), amb un topall màxim de 3.000 €.

Aquesta actuació està pensada per ajudar a millorar les fusteries i vidrieries de les obertures de les nostres façanes i a millorar les característiques tèrmiques de la seva part opaca, incrementant la secció dels seus aïllaments tèrmics i aquesta està pensada per a donar resposta a aquells propietaris que volen rehabilitar el seu habitatge i la comunitat de propietaris de l’edifici on s’ubica no pretén dur a terme cap mena d’actuació.

El programa 5

Articula les ajudes per a elaborar el llibre de l’edifici existent i la redacció de projectes de rehabilitació energètica dels edificis. 

En aquest programa, les ajudes poden arribar fins al 700 € en el cas de la redacció del llibre de l’edifici i als 4000 € en el cas de la redacció de projectes de rehabilitació.

 

El programa 6

Articula les ajudes a la construcció d’habitatges de lloguer social en edificis energèticament eficients.

Aquest és un programa que regula les ajudes destinades a les administracions per a potenciar la rehabilitació d’habitatges amb finalitats socials.

Com a resum, podem afirmar que són importants les quantitats de les ajudes establertes per les Administracions en aquest real decret, quan parlem de rehabilitar energèticament els nostres habitatges.

En el proper article, us parlaré del programa PREE 5000, el qual regula les ajudes per a rehabilitar energèticament edificis existents en municipis en repte demogràfic, de la qual podem destacar com a diferència rellevant, que desapareix el topall màxim a la subvenció, fet que la fa molt atractiva, el qual l’import total de les obres de rehabilitació energètica a realitzar al nostre habitatge acull imports que superen el 25.000 €.

Categories
Notícies next generation

Rehabilitar l’habitatge. Per on començo? 

Rehabilitar l’habitatge. Per on començo? 

En l’article anterior, vaig parlar i analitzar els diferents punts que com a propietaris – promotors, cal que tinguem presents un cop hem pres la decisió de voler rehabilitar l’habitatge.

Després de la decisió inicial, cal fer una anàlisi prèvia i aproximada de tot el que comportarà iniciar les nostres obres. En resum caldrà seguir els següents punts d’estudi:

 1. Programa de necessitats de l’usuari.
 2. Preliminar de les característiques constructives de l‘edifici i de les seves patologies.
 1. Preliminar de costos de projectes, llicències i d’obra.
 2. Finançament i gestió de tresoreria.

Hauríem de destacar un punt important per rehabilitar l’habitatge:
el finançament.

Moltes vegades, a causa dels elevats imports que requereix fer les obres que volem portar a terme, és difícil aconseguir-lo.

Subvencions per rehabilitar l’habitatge. Fons europeus Next Generation.

Per aquest motiu, vull centrar-me a explicar-te les subvencions o ajudes que les Administracions, estan preparant per a potenciar la rehabilitació amb criteris d’eficiència energètica, i tot amb l’objectiu de complir amb la premissa que ens arriba des d’Europa i que consisteix amb la voluntat que la Unió Europea, vol que l’any 2050, Europa sigui una zona neutra d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (CO2, nitrògens, halògens, metà, etc.)

Amb aquesta finalitat, les Administracions han posat en marxa els fons Next Generation, on entre altres besants, s’inclouen diversos programes d’ajuda a la rehabilitació energètica eficient dels habitatges i edificis en general.

Dins d’aquestes línies d’ajuda, actualment podem destacar els següents:

 1. Real Decret 477/21, de 29 de juny, pel qual s’aproven les ajudes per l’autoconsum i l’emmagatzematge amb fons renovables, així com la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial.
 2. Real Decret 691/2021, de 3 d’agost, pel qual es regulen les subvencions a atorgar a les actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000).
 3. Real Decret 583/21 d’ajudes en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del pla de recuperació, transformació i resiliència, totes dues destinades a potenciar la rehabilitació energèticament eficient dels edificis.
 4. Real Decret legislatiu 19/2021, de mesures per a impulsar la rehabilitació residencial.

De què ens parla cadascun d'aquests reals decrets?

Avui us parlaré del Real Decret 477/21, de 29 de juny, pel qual s’aproven les ajudes per l’autoconsum i l’emmagatzematge amb fons renovables, així com la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial.

L’objecte d’aquest Decret és regular les ajudes a les instal·lacions d’autoconsum i emmagatzematge i els usos tèrmics d’energies renovables en el sector residencial.

La seva vigència és fins a 31 de desembre de 2023 i es desenvolupa mitjançant sis programes.

Programes d'ajudes
per a les instal·lacions d'autoconsum i
emmagatzematge i els usos tèrmics
d'energies renovables en el sector residencial.

Els programes 1 i 2 regulen les ajudes a les instal·lacions d’autoconsum amb energia renovable i d’emmagatzematge d’activitats del sector serveis (oficines, restauració, comerç, etc.) i altres sectors productius (indústries, etc.)

El programa 3 regula les ajudes a l’emmagatzematge a instal·lacions d’autoconsum existents.

A manera d’exemple, cal dir que les ajudes per a empreses petites, per a instal·lacions fotovoltaiques amb una potència instal·lada inferior a 10 kW, poden arribar a un màxim del 45% del cost subvencionable amb un topall de 1.188 € per kW instal·lat.

També cal dir que existeixen ajudes per la retirada d’elements que continguin amiant, com per exemple les plaques de fibrociment, les quals poden arribar als 660 €/kW instal·lat.

En el cas d’emmagatzematge, les ajudes per a empreses petites, per instal·lacions amb una potència instal·lada inferior a 10 kW, poden arribar a un màxim del 65% del cost subvencionable amb un topall de 700 € per kW instal·lat.

El programa 4 regula les ajudes a les instal·lacions d’autoconsum amb energia renovable i d’emmagatzematge en el sector residencials, administracions públiques i tercer sector.

Val a dir que l’ajuda per a instal·lacions fotovoltaiques amb una potència instal·lada inferior a 10 kW, està establerta en 600 € per kW instal·lat.

 

També cal dir que existeixen ajudes per la retirada d’elements que continguin amiant, com per exemple les plaques de fibrociment, les quals poden arribar als 120 €/kW instal·lat.

El programa 5 regula les ajudes per instal·lar emmagatzematge a instal·lacions d’autoconsum existents i s’estableix un import de 490 € per kW instal·lat.

El programa 6 regula les ajudes per instal·lacions d’energies renovables tèrmiques al sector residencial.

Com a exemple, cal dir que l’ajuda per a instal·lacions solars tèrmiques amb una potència instal·lada inferior a 50 kW, està establerta en 900 € per cada kW instal·lat. El topall màxim per habitatge serà de fins a 1.800 €.

En el cas de calderes de biomassa, l’ajuda està establerta en 250 € per kW instal·lat, amb un màxim d’entre 2.500 i 3.000 € per habitatge.

Puc afirmar que les quantitats de les ajudes establertes per les Administracions quan muntem instal·lacions d’autoconsum amb energies renovables i d’emmagatzematge, tant per al sector residencial com per al sector serveis i altres sectors productius, són importants.

En el següent article us parlaré de les altres línies d’ajudes que actualment estan en fase d’aprovació i d’on podem esmentar com a més rellevants del Real Decret 691/2021 (programa PREE 5000) i el Real Decret 583/21 d’ajudes en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del pla de recuperació, transformació i resiliència. Totes dues ajudes destinades a potenciar la rehabilitació energèticament eficient dels edificis.

Categories
Notícies next generation

Next Generation

Next Generation

Línies d’ajuda extraordinàries per rehabilitar habitatges amb una antiguitat superior a 20 anys per aplicar sostenibilitat, eficiència energètica i confort saludable.

La Unió Europea, vol que l’any 2050, Europa sigui una zona neutra d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Si es vol aconseguir aquesta fita, cal actuar sobre el parc d’edificis envellits.

Sabies que els habitatges són els responsables del 40% de les emissions de CO2? I aquest percentatge només correspon al que Europa emet a l’atmosfera.

Aprofitant els fons de recuperació de la Covid19, s’estan tramitant els fons Next Generation, els quals pretenen reactivar el sector de la rehabilitació. 

La correlació és directa, un edifici rehabilitat consumeix menys energia, i si es consumeix menys energia, s’emet menys CO2 a l’atmosfera, així de senzill. No tenim un planeta B i hem de cuidar el que tenim si volem deixar un millor futur mediambiental a les properes generacions.

Per aquest motiu, ben aviat s’aprovaran els Fons Next Generation, els quals inclouen unes línies d’ajuda extraordinàries per rehabilitar barris i edificis d’habitatges, tant plurifamiliars com unifamiliars. Aquests hauran de tenir una antiguitat superior a uns 20 anys i sempre aplicant criteris de: sostenibilitat, eficiència energètica i confort saludable.

 

En aquest article, us vull transmetre consells que us serviran de guia per posar en marxa la rehabilitació del vostre habitatge o edifici i que caldria posar en pràctica per no emportar-vos un ensurt.

Però, abans dels consells, què entenem com rehabilitació sostenible?

Una rehabilitació sostenible vol dir donar una segona vida als elements constructius que siguin reutilitzables. Quan ens referim a energèticament eficient, vol dir que el nostre habitatge consumeixi sols l’energia verda que sigui necessària i saludable. És a dir, que gaudim d’unes condicions interiors de temperatura, humitat i ventilació que generin un confort saludable.

Si sou dels que voleu actuar rehabilitant el vostre habitatge, us indico unes pautes que podeu seguir i quines precaucions cal tenir presents per què el procés de rehabilitació no es converteixi en una de les nostres pitjors experiències vitals.

En aquesta publicació, us parlaré de la fase d’estudis previs i més endavant, parlarem de la fase de projecte i llicències, la fase d’execució d’obres i la fase de finalització i posada en servei.

Fase d’estudis previs.

Abans de cap altra cosa, haurem de donar resposta a les següents preguntes:

 • L’edifici pot acollir el programa que necessito adaptat a les meves necessitats i hàbits?
 • El meu projecte pot complir amb tota la normativa aplicable?
 • Quin cost total aproximat tindrà la rehabilitació?
 • Tinc els recursos econòmics suficients per a poder fer front a la rehabilitació?
 • Podré finançar-me via crèdits hipotecaris o fórmules similars?

Per donar resposta a les preguntes anteriors, us deixo un llistat dels passos a seguir. A més incorporo una sèrie de reflexions adquirides al llarg de la meva experiència professional.

1. Estudi del programa de necessitats de l'usuari.

Cal tenir clars els hàbits i pautes que segueixes durant el teu dia a dia en el teu habitatge. Això sols s’aconsegueix amb un diàleg sense filtres entre tu, com a usuari, i el tècnic.

Cada família o usuari és un món. Cal tenir present que l’habitatge s’ha d’adaptar a l’usuari i no al revés.

Tenir clares situacions de l’habitatge com: si és necessari un garatge i per quants cotxes. Si volem la cuina i el menjador junt o separat. Si l’habitatge el posem en una sola planta o en dues (tipus dúplex).

Quants dormitoris es necessiten i si cal un dormitori amb vestidor i bany incorporat. Si volem dutxa o banyera, rebost…

Segur que hi haurà moltes preguntes a contestar i per això és essencial tenir-les clares i comentar-les. Tot això ens portarà a realitzar un avantprojecte que reflecteixi totes les necessitats de cadascuna de les persones que hi viuen en l’habitatge.

2. Realitzar un estudi preliminar de les característiques constructives de l'edifici i de les seves patologies.

I un cop definit el programa de necessitats de l’usuari, fer una anàlisi inicial per determinar si l’edifici, o el nostre habitatge a rehabilitar, pot encabir tot el programa definit per l’usuari.

També s’ha de valorar si aquest es complirà amb tota la normativa vigent.

Si els punts anteriors són favorables, elaborarem una anàlisi preliminar detallada dels elements constructius del nostre edifici. En aquest, estudiarem:

 • Tipus de terreny i fonamentació.
 • Característiques dels sostres i escales de comunicació.
 • Cobertes i terrats plans.
 • Tipus dels murs de façanes i revestiments exteriors.
 • Tipus de paviments i revestiments interiors.
 • Tipus d’aïllaments i d’impermeabilitzacions.
 • Dimensions i tipus de fusteries exteriors, vidrieries, persianes…
 • Tipus de fusteria interior i característiques de la cuina.
 • Característiques de la distribució interior.
 • Instal·lacions d’electricitat, aigua potable, sanejament…

També caldrà determinar l’estat de conservació d’aquests elements constructius i quines patologies presenta l’edifici:

 • La coberta o els terrats tenen filtracions?
 • Els sostres tenen deformacions?
 • Els paviments presenten fissures?
 • L’aïllament és l’adequat i suficient?
 • Tenim vidre, càmera i una fusteria exterior estanca?

Són moltes les qüestions a estudiar i tenir presents.

Per últim, cal fer una relació de quins elements constructius caldrà rehabilitar i quins caldrà substituir. S’haurà de tenir molt present quines tècniques constructives o quins sistemes caldrà utilitzar.

3. Estudi preliminar de costos de projectes, llicències i d'obra.

Quan tinguem definit el que hem de rehabilitar i com ho hem de fer, serà el moment de realitzar un estudi detallat de tots els costos que tindrem durant tot el procés de rehabilitació.

Sense la voluntat de fer una relació exhaustiva, us exposo les despeses més importants a les quals, amb tota seguretat, s’haurà de fer front:

 • Si l’edifici a rehabilitar no el tenim en propietat, haurem d’afrontar el cost de compra de l’edifici i les despeses notarials i d’impostos que porta associada l’actuació.
 • En cas de ser necessàries, estudis i proves de diagnosis de l’estat actual de l’edifici.
 • Projectes tècnics, direccions d’obra i d’execució material. Estudis de residus, de seguretat i coordinadors de seguretat. Resumint, tota la documentació tècnica que definirà els treballs a realitzar i els tècnics que s’encarregaran de la seva correcta execució.
 • Llicències d’obra municipals, així com informes d’administracions afectades per l’actuació (carreteres, zones hídriques…) i empreses de serveis públics.
  Generalment, aquests tràmits porten implícita la liquidació d’impostos i taxes.
 • Cost de l’obra, el qual valora els treballs definits en els corresponents projecte esmentat anteriorment.
 • En cas necessari, costos de connexió a les xarxes de subministrament de serveis (electricitat, aigua, gas…)
 • Despeses de regularització de les dades cadastrals i costos notarials de regularització d’escriptures i registres de la propietat.

Evidentment, en aquesta fase no podem determinar el preu exacte, però sí que cal realitzar un esforç per determinar un cost total de l’actuació força exacte. Sobre aquesta dada, caldrà prendre decisions sobre la viabilitat de l’actuació.


Quina seria la relació de despeses més important que hauria de tenir en compte?

És el cost de l’obra. Per poder-lo pressupostar, cal demanar informació a diferents empreses constructores habituades a realitzar rehabilitacions.

Aquestes, haurien de poder determinar el cost aproximat de les feines a realitzar i fixar una relació de treballs que ha de marcar el tècnic que realitza l’estudi previ de l’actuació.

Calcular i detallar el cost d’obra sense tenir un projecte detallat, no és tasca fàcil. No obstant això, cal fugir de costos aproximats o estimacions poc reals. Si ho féssim així, podria generar-nos una errada en els càlculs i, per tant, generar problemes econòmics que siguin difícils de reconduir.

4. Finançament i gestió de tresoreria.

Quan tinguem el cost total de l’obra, seria el moment d’estudiar com podem finançar l’actuació.

Les línies de finançament i els seus imports variaran en cada cas, però generalment són les següents:

 • Fons propis (estalvis, ajudes de tercers…).
 • Subvencions o ajudes de les Administracions, com per exemple els programes d’ajuda a la rehabilitació dels fons Next Generation o els fons FREE 5000.
 • Crèdits hipotecaris. Aquesta línia de finançament va molt condicionada per les entitats financeres i cada entitat té els seus propis criteris de concessió, els quals va molt lligada a les condicions de solvència financera dels mateixos sol·licitants.
 • I altres formes de finançament, com per exemple els microcrèdits, però no són molt habituals dins el sector de la construcció.

La gestió de la tresoreria, és un tema que també cal tenir present. Habitualment en fases de subcontractes (instal·lacions, fusteries…) en demanen entregues de capital per la compra de materials i per feines que encara no s’han realitzat. Aquest avançament de capital, a vegades, pot distorsionar la gestió econòmica de l’obra.

Conclusió de la Fase d'estudis previs.

La conclusió a la qual hem d’arribar en aquesta fase és senzilla però complicada. La nostra obra o projecte supleix les nostres necessitats? Podem pagar el seu cost?

En cas necessari, obtindrem finançament? D’aquí rau la importància de realitzar un bon estudi previ de l’actuació, no podem equivocar-nos.

Us imagineu que passaria si fem una estimació de costos totals de l’obra de, per exemple, 250.000 € i el cost real de l’actuació ascendeix a un total de 300.000 €. D’on trèiem els 50.000 € que ens faltem? Com paguem als industrials?

Aquesta fase no és senzilla. Existeixen molts factors que la condicionen i dependrà de cada persona com ho afronta, i és en aquest moment quan cal fer totes les reflexions que siguin necessàries.

Cal tenir present que la inversió que realitzem en el nostre habitatge és l’actuació econòmica més forta que farem a la nostra vida i com sempre dic, ens podem equivocar en escollir un restaurant per anat a sopar una nit, però no ens podem equivocar en la inversió més important que realitzarem al llarg de la nostra vida.

Abrir chat
1
Et podem ajudar?
Hola!
Et podem ajudar amb alguna qüestió que tinguis?
Skip to content