Categories
Notícies

Pèrit judicial. El que hauries de saber.

Pèrit judicial. El que hauries de saber.

Abans d’explicar-vos que és un perit judicial, caldria saber a què ens referim quan diem peritar?

Peritar o el peritatge no deixa de ser la exposar la teva opinió sobre un cas particular que s’està jutjant.

El perit judicial doncs, és el professional que se n’encarrega de realitzar un informe judicial o dictamen sobre una qüestió, després d’haver fet una exhaustiva tasca d’investigació i anàlisis i que s’inclourà dins d’un procés judicial.

Durant la tasca d’investigació, cal reunir una sèrie de proves que s’han de comparar i analitzar.

Perit judicial

Així doncs, la feina d’un pèrit judicial, és centrar-se a estudia el fet que es jutja per tal de presentar proves i arguments contundents davant d’un judici.

Tot testimoni o informe judicial que sigui acceptat i presentat per aquest professional davant d’un judici, tindrà valor i serà atesa per qualsevol jutge o jutgessa.

El pèrit judicial compta amb coneixements especialitzats i reconeguts depenent dels seus estudis i experiència i són els encarregats de subministrar informació sobre el fet jutjat als tribunals de justícia.

Però en què et pot ajudar un pèrit judicial?

A vegades et pots sentir indefens/a davant situacions que no controles o que inclús tenim la sensació que ens estan estafant. Alguns exemples més recurrents amb les que ens solem trobar els pèrits judicials:

Si has fet obres a casa i has tingut problemes amb l’empresa constructora.

Aquests problemes poden esdevenir des de:

· que s’hagi incrementat el pressupost inicial pactat sense cap classe de justificació.

· la qualitat de l’obra, que és inferior a la que vas pactar amb l’empresa constructora.

· que les obres s’hagin allargat excessivament amb la durada prevista.

· deficiències amb les tasques que t’han realitzat a casa.

Si hi ha desacord en la valoració que s’ha fet, per exemple, d’una casa o d’uns terrenys, que hem heretat i que a més és una herència a repartir entre diferents hereus.

Locals comercials, habitatges, finques rústiques, solars urbans… tot són immobles que poden formar part d’aquesta herència i cal determinar el seu valor de mercat en una data determinada.

La finalitat no és altra que la de poder realitzar un correcte repartiment entre els diferents hereus.

 

Et pots trobar amb altres casos en el dia a dia que, per desconeixement, és possible que no coneguis si s’ajusta o no a la llei.

Sabies que hi ha alguns casos molt particulars i que tots ells tenen la seva normativa? Per exemple:

· Una finestra que s’ha obert en un mur mitger que dóna vistes sobre el nostre pati de llums i es trenca la nostra privacitat.

· Un vessant de coberta d’un edifici veí que evacua les aigües sobre la nostra finca.

· Saber si estem fent bé les obres a casa o no perquè a posterior no ens comporti maldecaps.

· Valorar bé una herència o la compra d’una casa abans de signar.

Tots aquests casos són una mostra de la gran varietat de possibles conflictes que es poden generar en el nostre dia a dia.

Sabies que estan regulats per diferents lleis i què un pèrit judicial té coneixements sobre aquestes lleis i per això pot indagar, esbrinar i analitzar perquè es facin les coses correctament?

O en els pitjors dels casos, sabies què pot presentar proves enfront un judici i què enfront un conflicte, consultant un tècnic entès en la matèria i amb diàleg conciliador entre les parts afectades es pot resoldre d’una manera satisfactòria?

Què passa si el conflicte no és resolt?

Una de les possibles vies per arribar a una solució, és acudir a la justícia ordinària per a defensar els teus drets.

Llavors hauràs d’activar el procés judicial contactant amb un advocat que gestioni la part jurídica del conflicte.

També amb un pèrit judicial perquè faci l’informe judicial. En aquest informe s’analitzaran totes les qüestions del litigi i s’arribarà a unes conclusions clares que determinaran el seu origen.

En el mateix informe també apareixerà com es poden resoldre així com una valoració dels costos de la reparació, si fos el cas.

Has de saber que el desenvolupament de les funcions i obligacions del pèrit judicial i la redacció i contingut de l’informe, estan regulades en la vigent normativa. Així doncs, aquest informe ha de complir unes característiques formals i legals particulars.

El seu incompliment podria generar conseqüències mentre duri el judici.

Què conté un informe pericial?

Si contractes un pèrit judicial, també és bo tenir coneixements sobre el que ha d’incloure, com a mínim l’informe pericial. És cert que aquest informe, dependrà segons la temàtica a jutjar, però generalment, sempre inclou:

 • Una introducció
 • Incompatibilitats
 • Qui és el sol·licitant
 • Antecedents
 • Visites realitzades
 • La documentació analitzada
 • L’exposició de les causes del litigi
 • Assajos realitzats
 • Anàlisis de les possibles solucions de les patologies
 • Valoració de la reparació
 • Valoració dels perjudicis ocasionats
 • Conclusions finals

Què més has de tenir en compte quan se t’entregui un informe judicial i del pèrit judicial?

L’informe, a més, ha de tenir el contingut necessari per a raonar i justificar les qüestiones que es jutgen.
Ha d’utilitzar un llenguatge net, clar i entenedor. Hem de tenir present que els seus lectors (generalment advocats i jutges) no tenen per què ser entesos en la matèria que es jutja, però cal que l’informe pericial s’entengui.

El pèrit judicial ha de ser expert en la qüestió que es jutja. La seva funció és molt clara: aportar informació tècnica sobre la temàtica en litigi. S’ha de basar en els seus coneixements tècnics, en assajos realitzats, en l’estudi de la diferent documentació incorporada a l’expedient judicial i en la presa de dades realitzades durant les visites realitzades. Tot això amb una visió imparcial i considerant tots aquells aspectes que afavoreixin o perjudiquin qualsevol de les parts en litigi.

Un altre aspecte a tenir molt present, és la ratificació que el pèrit ha de fer del seu informe pericial el dia que es realitza el judici. Això pot comportar a contestar a les preguntes del jutge o jutgessa i dels advocats de les parts en conflicte. L’objectiu és clarificar els possibles dubtes que s’hagin pogut generar sobre la qüestió jutjada o sobre el contingut de l’informe.

Perit judicial Carlos Trinchan

Cal tenir molt present que els agents que intervenen en un judici (advocats, procuradors, jutges…) generalment no tenen coneixements tècnics sobre els temes jutjats.

Per aquest motiu, és importantíssim que el llenguatge utilitzat en l’informe i en la declaració en seu judicial, ha de ser: neta, clara, concisa i amb paraules entenedores.

Un pèrit judicial ha de fugir de tecnicismes i conceptes que no es pugui entendre per part d’una persona profana en el tema jutjat.

El treball no serviria de res si les persones receptores de les explicacions que faci el pèrit judicial en l’informe, no s’entén pels seus receptors.

Categories
Notícies

Bases reguladores de subvencions.

Bases reguladores de subvencions per rehabilitar edificis de tipologia residencial (RESOLUCIÓ TES/1395/2020, de 15 de juny)

S’han publicat les bases de les ajudes que aniran dirigides a edificis d’habitatges (plurifamiliars, unifamiliars aïllats o agrupats en filera), on es contemplen dues línies d’ajudes:
 • Línia 1: Foment de la millora de l’eficiència energètica i de la sostenibilitat.
 • Línia 2: Foment de la conservació i millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.
El ventall de les ajudes és ampli i cal complir una sèrie de requisits que cal analitzar. També cal dir que l’import de la subvenció té un topall màxim que cal tenir present. Us adjunto còpia de la resolució on podeu trobar tota la informació.
Categories
Notícies

El Risc de les piscines desmuntables.

El risc de les piscines desmuntables

Abans d’instal·lar una piscina desmuntable o portàtil, cal revisar diferents aspectes del nostre edifici. Que l’estructura pugui aguantar el sobrepès de l’aigua o que els desguassos puguin absorbir l’aigua en cas de fuita sobtada, són aspectes que cal tenir presents.

Aquest any gaudirem d’un estiu diferent, la pandèmia condicionarà les activitats del nostre dia a dia. 

Per aquest motiu, són moltes les famílies que han optat per utilitzar piscines desmuntables que instal·laran en els terrats o patis dels seus habitatges. Però abans, cal revisar diferents aspectes per a poder assegurar que aquesta instal·lació no lesionarà o deteriorarà el nostre edifici i que no s’ocasionaran molèsties als edificis o habitatges veïns.

Els edificis d’habitatges es construeix per suportar sobrecàrregues d’ús que aproximadament oscil·len sobre uns 200 kg/m2. En general, mai es preveu suportar el pes d’una piscina, encara que sigui de dimensions reduïdes.

Una piscina de 60 cm d’alçada arriba als 600 kg/m2. Si afegim el pes dels usuaris, rondaríem una càrrega total d’uns 750 kg/m2. Com es pot observar, les càrregues que s’obtenen superen amb escreix els valors habitualment adoptats.

Per aquest motiu, és molt important verificar que l’estructura de l’edifici pot suportar aquestes sobrecàrregues a les quals estirà sotmesa, i com és lògic, això estira molt condicionat pel tipus d’estructura de l’edifici, el seu estat de manteniment i la seva antiguitat.

Cal recordar que si l’estructura no és adequada, podem tenir patologies que van des d’un trencament de paviments per una deformació del sostre excessiva, humitats o inclús podem arribar al cas extrem, del col·lapse de sostres i elements estructurals.

 

Un altre tema tenir present, és si la xarxa d’evacuació d’aigües o de sanejament, està preparada per una avinguda abundant i sobtada d’aigua en cas de trencament de la piscina. Cal ser conscient que podíem tenir problemes d’inundacions dels interiors dels habitatges si la xarxa d’evacuació no és suficient per poder evacuar correctament tota l’aigua de la piscina.

Resumint i com a criteri general, si l’estructura no està calculada o reforçada amb aquesta finalitat, estructuralment es desaconsella la instal·lació de piscines sobre elements no preparats.
Per aquest motiu, car ser previsors, i realitzar els treballs de reforç necessaris per a garantir l’estabilitat d’aquests elements, i sempre realitzant els tràmits administratius necessaris i sota la supervisió d’un tècnic qualificat que pugui certificar la resistència de l’estructura.

Categories
Obres en execusió

Enderroc

Enderroc.

La desconstrucció o enderroc d’un edifici, requereix realitzar uns informes previs detallats que estudiïn els edificis veïns i garanteixin que els treballs d’enderroc no els afectarà.

Per aquest motiu, és important realitzar una inspecció prèvia i, en cas necessari, una acta notarial que doni fe de l’estat de conservació dels edificis veïns.

Un altre aspecte important és la desconnexió de les instal·lacions del mateix edifici (aigua, electricitat, gas, etc.) i la retirada de les instal·lacions generals de la façana.

Un cop realitzades aquestes tasques prèvies i decidida la metodologia que s’utilitzarà durant l’enderroc de l’edifici (mecànica, manual, etc.) i adoptades totes les mesures de seguretat necessàries, es procedirà a l’inici dels treballs d’enderroc pròpiament dits.

Apuntalaments, bastides homologades, marquesines de protecció, mesures de seguretat individuals dels operaris, línies de vida, baixants de runa, mesures de seguretat col·lectives, etc. serà la terminologia habitual que s’utilitzarà durant tot el procés d’enderroc.

Un cop finalitzats els treballs d’enderroc, cal condicionar el terreny resultant i les mitgeres vistes resultants perquè no es produeixin lesions o desperfectes sobre els edificis veïns.

Altres temes que poden ser del teu interès.

Next Generation

Línies d’ajuda extraordinàries per rehabilitar habitatges amb una antiguitat superior a 20 anys per aplicar sostenibilitat, eficiència energètica i confort saludable. La Unió Europea, vol

Llegir »
Categories
Obres en execusió

Apuntalament.

Apuntalament.

Una de les tasques que es realitzen a les obres i a la que no és dona la importància que requereix, és l’apuntament dels elements estructurals de l’edifici, especialment quan és realitzem treballs de reforma.

Sobrecàrregues no previstes per acopi, impactes o vibracions motivades a descàrregues de material o a la caiguda d’elements que s’enderroquen, són accions que poden lesionar els elements estructurals, especialment les jàsseres i biguetes que integren els sostres horitzontals.

Realitzar un correcte apuntalament dels sostres previ a l’inici dels treballs de reforma, evitarà que puguin patir lesions que molts cops són difícils de reparar.

Altres temes que poden ser del teu interès.

Next Generation

Línies d’ajuda extraordinàries per rehabilitar habitatges amb una antiguitat superior a 20 anys per aplicar sostenibilitat, eficiència energètica i confort saludable. La Unió Europea, vol

Llegir »
Categories
Obres acabades

Reforç de sostre de biguetes de fusta.

Reforç de sostre de biguetes de fusta.

Els edificis amb elements estructurals de fusta, són molt més sensibles als problemes que generen les fuites d’aigua procedents de xarxes d’evacuació o de les instal·lacions d’aigua potable, a les gotelleres procedents de les deficiències de la coberta de l’edifici o a les humitats per capil·laritat.

Per aquest motiu cal estar atents quan apareixen signes o indicis que fan presumir una patologia d’aquesta tipologia.

La fusta és un material viu, i com tots sabem, molt sensible als canvis dels graus d’humitat, fet que facilitat la proliferació de fongs o paràsits que actuen sobre les seves capacitats portants.

Per aquest motiu, davant qualsevol indici que faci presumir lesions sobre aquests elements de fusta (jàsseres, biguetes, etc.) cal actuar amb celeritat amb la finalitat d’evitar que aquesta deficiència s’incrementi.

En aquesta obra, es va observar una fuita procedent de la xarxa d’evacuació d’aigua potable que un cop reparada, es va procedir a reforçar la jàssera central i les biguetes de fusta mitjançant uns perfils metàl·lics.

Altres temes que poden ser del teu interès.

Next Generation

Línies d’ajuda extraordinàries per rehabilitar habitatges amb una antiguitat superior a 20 anys per aplicar sostenibilitat, eficiència energètica i confort saludable. La Unió Europea, vol

Llegir »
Categories
Què podem fer per tu

Treballs judicials.

Treballs judicials.

Herències, valoracions incorrectes, llindes imprecisos, obertures en mitgeres, etc., molts cops és generen desavinences o conflictes que a vegades cal defensar-los en seu judicial.

Realitzar un estudi acurat de tota la documentació i elaborar un dictamen judicial argumentat, és la base per poder defensar la teva postura amb garanties.

Categories
Què podem fer per tu

Treballs d’edificació d’obra nova o rehabilitació.

Treballs d’edificació d’obra nova o rehabilitació.

Coordinació dels agents que intervenen en totes les fases per les quals és transita quan és decideix fer realitat el seu habitatge.


Començant pel disseny i el projecte, continuant per la fase de construcció i dels diferents industrials que intervenen i acabant per la gestió de tots els tràmits administratius necessaris.

Categories
Obres acabades

Consolidació estructural i reparació de fissures.

Consolidació estructural i reparació de fissures.

Quan s’actua en un edifici que presenta multitud d’esquerdes amb gruixos significatius, el primer pas que cal fer és realitzar un estudi detallat de totes les patologies existents amb la finalitat d’esbrinar quin és el seu origen.

obrabellmunt_3

Els edificis amb elements estructurals de fusta, són molt més sensibles als problemes que generen les fuites d’aigua procedents de xarxes d’evacuació o de les instal·lacions d’aigua potable, a les gotelleres procedents de les deficiències de la coberta de l’edifici o a les humitats per capil·laritat, per aquest motiu cal estar atents quan apareixen signes o indicis que fan presumir una patologia d’aquesta tipologia.

La fusta és un material viu, i com tots sabem, molt sensible als canvis dels graus d’humitat, fet que facilitat la proliferació de fongs o paràsits que actuen sobre les seves capacitats portants.

Per aquest motiu, davant qualsevol indici que faci presumir lesions sobre aquests elements de fusta (Jàsseres, biguetes, etc.) cal actuar amb celeritat amb la finalitat d’evitar que aquesta deficiència s’incrementi.

En aquesta obra, es va observar una fuita procedent de la xarxa d’evacuació d’aigua potable que un cop reparada, es va procedir a reforçar la jàssera central i les biguetes de fusta mitjançant uns perfils metàl·lics.

En el nostre cas es va optar per realitzar una injecció de resines expansives al subsòl, amb l’objecte de garantir una resistència de terreny òptima. Posteriorment, es van reparar les fissures mitjançant un grapat amb barres d’acer i posterior massissat amb materials elàstics.

Altres temes que poden ser del teu interès.

Next Generation

Línies d’ajuda extraordinàries per rehabilitar habitatges amb una antiguitat superior a 20 anys per aplicar sostenibilitat, eficiència energètica i confort saludable. La Unió Europea, vol

Llegir »
Categories
Notícies

Edificis passius

Edificis passius

La funció principal dels nostres edificis és protegir-nos davant dels canvis climàtics. Per aquest motiu, els nostres avantpassats tenien molt clara l’estreta relació que existeix entre el clima i l’edifici.

Actualment, les tendències arquitectòniques, estan recuperant estratègies que donen resposta a aquesta relació amb l’únic objectiu de trobar un millor confort consumint poca energia. Dissenys adaptats al clima i als recursos que ofereix l’entorn són claus per obtenir edificis que poca demanda energètica.

Les solucions constructives depenen, principalment, dels següents factors:
 • Condicions físiques del solar.
 • Estudi de les condicions climàtiques de la zona i el microclima de l’entorn on s’ubica l’edifici.
 • Correcte emplaçament de l’edifici i un disseny que optimitzi les condicions favorables de l’entorn i minimitzi les condicions desfavorables.
Les condicions de confort varien al llarg de l’any i estan condicionades per diferents paràmetres que caldrà tenir presents i controlar. I aquí és on entren en joc les diferents estratègies que cal adoptar segons per a obtenir edificis de baix consum energètic o edificis passius.

Els passos a seguir són tres:

 1. – Reduir la demanda d’energia, amb dissenys constructius amb criteris passius.
 2. – Utilitzar sistemes actius amb alts rendiments (ACS, calefacció, climatització, etc.).
 3. – Generar energia amb fons renovables (solar tèrmica, fotovoltaica, aerotèrmica, geotèrmia, etc.).

Aconseguir edificis passius amb un consum energètic quasi nul és possible.

Abrir chat
1
Et podem ajudar?
Hola!
Et podem ajudar amb alguna qüestió que tinguis?
Ves al contingut